050-3171159 sales@recruiterxl.nl

rutten

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari, voor ondernemers met personeel in dienst zijn:

  • Er mag geen proeftijd meer worden afgesproken in arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten op of na 1 januari 2015 met een looptijd van minder dan 6 maanden.
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten eindigen niet meer van rechtswege.De werkgever heeft vanaf dan een aanzegplicht en daarom dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van de einddatum het contract schriftelijk te  worden opgezegd. De werkgever loopt anders het risico om een boete opgelegd te krijgen van maximaal 1 maandsalaris.
  • Er mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Per 1 januari 2015 kan de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten (na 6 maanden) alleen nog maar worden uitgesloten voor specifiek in de CAO te bepalen functies.

Per 1 juli 2015 zijn de veranderingen nog ingrijpender!

  • In plaats van 3 contracten in 3 jaar mag de keten van contracten voor onbepaalde tijd niet langer dan 2 jaar duren. Er mogen nog wel steeds 3 contracten worden afgesloten. Om een nieuwe keten te kunnen beginnen, zal er een onderbreking van 6 maanden in acht moeten worden genomen in plaats van de huidige 3 maanden.
  • Aan medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt na een dienstverband van minimaal 2 jaar, op initiatief van de werkgever, zal een transitievergoeding betaald moeten worden. Dit geldt niet bij beëindiging met wederzijds goedvinden maar wel na 2 jaar ziekte.
  • Ontslagaanvragen via UWV of Kantonrechter worden afhankelijk van de reden van ontslag. Als de ontslagreden op bedrijfseconomische gronden rust, dan loopt de ontslagroute via het UWV. Als ontslagredenen in de persoonlijke sfeer liggen of als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dan zal er een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter moeten worden ingediend.
  • De mogelijkheid om met een beëindigingsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen blijft bestaan. De werknemer krijgt echter wel 2 weken bedenktijd na het tekenen van de overeenkomst.